Tájékoztató
Iskolai Közösségi Szolgálatról

Egyéb dokumentumok
befogadó nyilatkozat, jelentkezési lap, szerződött intézmények

Beszámolók
Diákok által készített dokumentumok

Galéria
Iskolai rendezvényeken segítő diákok

Tájékoztató az Iskolai Közösségi Szolgálatról

„Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.” (Nkt. 97. § (2))

Az önkéntes közösségi munka a 2012/2013. tanévben a 9. évfolyamon felmenő rendszerben került bevezetésre.

A hatályos köznevelési törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért szerepel benne a közösségi szolgálat fogalmi meghatározása mellett az a követelmény is, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Így az elméleti felkészítés lehetősége mellett megjelenik egy kötelező, gyakorlati, tapasztalati tanulás is a szociális kompetenciák fejlesztésében. A segítőkészség, megértés, elfogadás, együttérzés, kitartás, hűség, megbízhatóság, tolerancia, türelem, empátia elsősorban valós helyzetekben fejleszthetők.

A Nemzeti Alap Tanterv (NAT) ösztönözi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. (Részlet a 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet mellékletéből)

Az önkéntes közösségi munkát a 9–11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

A közösségi munkát (osztályfőnöki óra keretében) egy felkészítő óra vezeti be, illetve egy összegző óra zárja.

 

A közösségi szolgálat keretei között:

  1. az egészségügyi,
  2. a szociális és jótékonysági,
  3. az oktatási,
  4. a kulturális és közösségi,
  5. a környezet- és természetvédelmi,
  6. a katasztrófavédelmi,
  7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.
  8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

Az önkéntes munka nyilvántartása

A tanuló osztályfőnöke (vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus) a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban (osztályozónapló, törzskönyv, bizonyítvány) az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

 

A közösségi munka végzésének időkerete:

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként tanítási napon legfeljebb három (3), tanítás nélküli napon legfeljebb öt (5) óra időkeretben végezhető.  (20/2016. EMMI rendelet a 20/2012. R. 133.§. módosításáról 2016.VIII.24.)

 

Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény, 5.§.) alapján

(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntestevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

(4) Az önkéntesek által a közérdekű önkéntestevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg:

  1. tanítási szünet ideje alatt a napi öt órát,
  2. tanítási időben a napi három órát.

 

(5) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntestevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

Iskolánk a 2016/2017.tanévben a 9-10. évfolyamon minden tanulónak szervezetten biztosítja legalább havi egy alkalommal a közösségi szolgálatot. (Természetesen a szülő, illetve a tanuló saját maga is kereshet lehetőséget e kötelezettség teljesítésére, ebben az esetben azonban az őt foglalkoztatni szándékozónak kell úgynevezett befogadónyilatkozatot küldenie az iskolának.) A tevékenységet minden egyes alkalommal a tanuló nyilvántartó naplójába be kell jegyezni. A z osztályfőnökök havonta összesítik a teljesített közösségi szolgálati órákat.

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálatról bővebben tájékozódhat:

© 2023 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde