Óvodai beiratkozás 2019

 K E D V E S   S Z Ü L Ő K !

Felhívom szíves figyelmüket az

ó v o d a i   f e l v é t e l e k r e !

 Tájékoztatom Önöket, hogy

 1. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Őket mindenképpen be kell íratni óvodába! 2017. január 1-jétől csak óvodában teljesíthető az óvodakötelezettség.
 2. Azon gyermekek esetén, akik 2019. szeptember 1. után töltik be 3. életévüket, az óvodai felvétel folyamatos, azonban óvodai nevelésre csak a következő év szeptember 1-jétől kötelezettek. A felvételi szándékot a 3. életév betöltését közvetlenül megelőzően kell jelezni a körzetes, vagy választott óvoda vezetőjénél.
 1. A jelentkezés ideje: április 24. (szerda) 8-18 óráig, április 25. (csütörtök) 8-18 óráig.

Kérem, jelentkezéskor vigyék magukkal: személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, a szülő és a gyermek lakcímét igazoló iratot (hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány).

Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembe vételéről határozattal, illetve a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor. Amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatban – a hatályos jogszabályok alapján - kedvezményi jogosultság áll fenn, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is bemutathatja a szülő, azonban ezen dokumentumok benyújtására 2019. augusztus 31-ig van mód, illetve az ezt követően keletkező jogosultság esetén ezen dokumentumok benyújtása a jogosultság kezdetének napján a szülő kötelezettsége. Az intézményi étkeztetés kedvezményeiről, illetve a jogosultság formáiról az óvoda a beiratkozáskor a szülőt teljes körűen tájékoztatja.

 A felvétel rendje

 1. A felvételi körzetekről az óvodában, és a város honlapján tájékozódhatnak.
 2. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvoda fenntartója által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd határozatot ebben az esetben is az óvoda vezetője hoz.
 3. A gyermeket - férőhely függvényében - elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg amelyik a szülő munkahelyéhez legközelebb van. A beiratkozás a felsorolt óvodákban történik.
 4. A döntésről az óvodák május 29-ig értesítik a szülőket.
 5. Elutasító döntés ellen a szülők fellebbezhetnek. A fellebbezést az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül minden esetben a központi óvoda vezetőjénél lehet benyújtani, önkormányzati fenntartású intézmény esetén a jegyzőnek címezve, nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a fenntartónak címezve.
 6. Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadják az óvodák.
 7. Az óvodakötelezettségét Sopron közigazgatási területén kívül, más településen, vagy azt külföldön teljesítő gyermek szülője a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül köteles arról írásban értesíteni a gyermek lakóhelye / tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Amennyiben gyermeke óvodalátogatási kötelezettségét nem teljesíti és nem kéri a kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentését sem, úgy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján szabálysértést követ el.
 8. Amennyiben a gyermek szülője a kötelező óvodáztatás alól felmentést kér (annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti) a felmentés indoklását tartalmazó dokumentumot a körzetes óvoda vezetőjénél a beiratkozás idejének kezdő időpontjáig köteles benyújtani. Ebben az esetben egy adatlap kitöltése után az óvoda vezetőjének, illetve a védőnő javaslatának megfelelően (és ezen nyilatkozatok alapján) a felmentésről szóló határozatot Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője hozza meg. Hatályos jogszabályok alapján felmentést kell kérnie a kötelező óvodáztatás alól annak a szülőnek is, akinek a gyermeke a harmadik életév betöltését követően folytatólagosan korai fejlesztésben vesz részt.
 9. A Bánfalvi Óvodában (9400 Sopron, Ady Endre u. 176.) és Brennbergbányai Tagóvodájában (9408 Brennbergbánya Soproni út 22.), a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában (9400 Sopron, Zsilip u. 1.) és Aranykapu Tagóvodájában
  (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.), továbbá a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában (9400 Sopron, Borsmonostori u. 9.) német nemzetiségi nevelést is folytatnak.
 10. Valamennyi óvodában működik napközi, az étkezést írásban lehet igényelni a felvétel után.
 11. A Szivárvány Óvoda kivételével az alábbi óvodák az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére - a szakértői bizottság által kiállított szakvélemény alapján - alapító okiratuk szerint jogosultak.

Sopron, 2019. március

                                                                                                Dr. Sárvári Szabolcs s.k.

                                                                                      Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője

fogad2

Mesekép alkotása

„Világítson világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják Mennyei Atyátokat.”

(Mt 5,16)

Krisztusi értékrend

Határtalanul pályázat logó

Audiovizuális emlékgyűjtemény

euroexam

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium