„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért.” (Mt 5,44)

Lezárult a tánciskola
Újabb „kopaszok” léptek a nagygimisek közé
Lelkigyakorlaton voltak a soproni Szent Orsolya Gimnázium leendő érettségizői
Évkezdő kópházi zarándoklat

Óvodai beiratkozás 2019

 K E D V E S   S Z Ü L Ő K !

Felhívom szíves figyelmüket az

ó v o d a i   f e l v é t e l e k r e !

 Tájékoztatom Önöket, hogy

 1. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Őket mindenképpen be kell íratni óvodába! 2017. január 1-jétől csak óvodában teljesíthető az óvodakötelezettség.
 2. Azon gyermekek esetén, akik 2019. szeptember 1. után töltik be 3. életévüket, az óvodai felvétel folyamatos, azonban óvodai nevelésre csak a következő év szeptember 1-jétől kötelezettek. A felvételi szándékot a 3. életév betöltését közvetlenül megelőzően kell jelezni a körzetes, vagy választott óvoda vezetőjénél.
 1. A jelentkezés ideje: április 24. (szerda) 8-18 óráig, április 25. (csütörtök) 8-18 óráig.

Kérem, jelentkezéskor vigyék magukkal: személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, a szülő és a gyermek lakcímét igazoló iratot (hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány).

Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembe vételéről határozattal, illetve a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor. Amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatban – a hatályos jogszabályok alapján - kedvezményi jogosultság áll fenn, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is bemutathatja a szülő, azonban ezen dokumentumok benyújtására 2019. augusztus 31-ig van mód, illetve az ezt követően keletkező jogosultság esetén ezen dokumentumok benyújtása a jogosultság kezdetének napján a szülő kötelezettsége. Az intézményi étkeztetés kedvezményeiről, illetve a jogosultság formáiról az óvoda a beiratkozáskor a szülőt teljes körűen tájékoztatja.

 A felvétel rendje

 1. A felvételi körzetekről az óvodában, és a város honlapján tájékozódhatnak.
 2. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvoda fenntartója által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd határozatot ebben az esetben is az óvoda vezetője hoz.
 3. A gyermeket - férőhely függvényében - elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg amelyik a szülő munkahelyéhez legközelebb van. A beiratkozás a felsorolt óvodákban történik.
 4. A döntésről az óvodák május 29-ig értesítik a szülőket.
 5. Elutasító döntés ellen a szülők fellebbezhetnek. A fellebbezést az elutasító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül minden esetben a központi óvoda vezetőjénél lehet benyújtani, önkormányzati fenntartású intézmény esetén a jegyzőnek címezve, nem önkormányzati fenntartású intézmény esetén a fenntartónak címezve.
 6. Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadják az óvodák.
 7. Az óvodakötelezettségét Sopron közigazgatási területén kívül, más településen, vagy azt külföldön teljesítő gyermek szülője a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül köteles arról írásban értesíteni a gyermek lakóhelye / tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Amennyiben gyermeke óvodalátogatási kötelezettségét nem teljesíti és nem kéri a kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentését sem, úgy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján szabálysértést követ el.
 8. Amennyiben a gyermek szülője a kötelező óvodáztatás alól felmentést kér (annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti) a felmentés indoklását tartalmazó dokumentumot a körzetes óvoda vezetőjénél a beiratkozás idejének kezdő időpontjáig köteles benyújtani. Ebben az esetben egy adatlap kitöltése után az óvoda vezetőjének, illetve a védőnő javaslatának megfelelően (és ezen nyilatkozatok alapján) a felmentésről szóló határozatot Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője hozza meg. Hatályos jogszabályok alapján felmentést kell kérnie a kötelező óvodáztatás alól annak a szülőnek is, akinek a gyermeke a harmadik életév betöltését követően folytatólagosan korai fejlesztésben vesz részt.
 9. A Bánfalvi Óvodában (9400 Sopron, Ady Endre u. 176.) és Brennbergbányai Tagóvodájában (9408 Brennbergbánya Soproni út 22.), a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában (9400 Sopron, Zsilip u. 1.) és Aranykapu Tagóvodájában
  (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.), továbbá a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában (9400 Sopron, Borsmonostori u. 9.) német nemzetiségi nevelést is folytatnak.
 10. Valamennyi óvodában működik napközi, az étkezést írásban lehet igényelni a felvétel után.
 11. A Szivárvány Óvoda kivételével az alábbi óvodák az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére - a szakértői bizottság által kiállított szakvélemény alapján - alapító okiratuk szerint jogosultak.

Sopron, 2019. március

                                                                                                Dr. Sárvári Szabolcs s.k.

                                                                                      Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője

© 2016-2019 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium