„Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn 18,37b)

Lámpás felvonulás Márton napján
Rendhagyó történelemóra a soproni népszavazásról
Befejeződött a teljes felújítás
Tanári zarándoklat 2021-ben
1956-ra emlékeztünk – „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”
Szent Orsolya napján
Országos döntőbe jutottak tanulóink
Közlekedésbiztonsági nap

Tájékoztatás beiskolázással kapcsolatban

Tisztelt 7. évfolyamos Szülők!

„Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania."

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban a Rendelet) 37. §-ában foglaltak szerint:

(5) A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá. A felvételi lapokat az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a jelentkező nem írja alá. Nem szükséges a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, továbbá akkor sem, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség. A nagykorú, cselekvőképes személy felvételi lapjait a jelentkező írja alá.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános iskola a tanuló felvételi lapjait, ha azt a külön élő szülő nem írta alá, abban az esetben is továbbítja, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezéséről a gyámhatóság döntött, vagy a szülők a gyámhatósági eljárást nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik.

Főszabályként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:175. § (1) - (3) bekezdései alkalmazandók az alábbiak szerint:

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

Fentiek alapján amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, az Oktatási Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Amennyiben tehát a különélő szülő – tekintettel a Rendelet 37. § (5) bekezdésére – szülői felügyeleti joga gyakorlására azért nem jogosult, mert azt a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy a bírósági döntés értelmében szünetel ezen joga (így a cselekvőképesség hiánya, korlátozott volta, ismeretlen helyen tartózkodás, vagy ténylegesen akadályozott jogai gyakorlásában; ld. Ptk. 4:186. §), abban az esetben a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő adott esetben a gyám – egyedül is aláírhatja a jelentkezési lapot, a másik szülő aláírása nem szükséges. Ugyanakkor a szülői felügyeleti jogot gyakorlónak megfelelő módon igazolnia kell – pl. a szülői felügyeleti jog megszüntetéséről/szüneteltetéséről, a gyámságról rendelkező bírósági határozat másolati példányával – azt a tényt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség. Amennyiben szükségesnek látják, úgy a felvételi dokumentumokon a szülői felügyeleti jogot gyakorló aláírása mellett feltüntethetik azt a tényt is, hogy gyámként írta alá a dokumentumokat.

Ha a különélő szülő is jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására (azaz a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot), akkor – szakmai véleményünk szerint – a főszabály lép életbe (hiszen mindkét szülő szülői felügyeleti joga fennáll). A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (pl. az iskola megválasztása) a külföldön tartózkodó különélő szülő a gyermeket nevelő szülővel együttesen gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ezért neki mint a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének a felvételi lapokat – a gyermeket nevelő szülő mellett – szintén alá kell írnia a Rendelet 37. § (5) bekezdése értelmében. A szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult másik szülő ezzel nyilvánítja ki ugyanis tudomását és egyetértését a gyermek iskoláztatását illetően.

Amennyiben a másik szülő nem írja alá a jelentkezési lapot, akkor a Rendelet 37. § (6) bekezdése alkalmazandó, azaz az általános iskola továbbíthatja a jelentkezési lapot, de vagy a gyámhatóság döntése pótolja a szülők közös döntését, vagy gyámhatósági eljárás hiányában az általános iskolának kötelessége arról értesíteni mindkét szülőt, hogy a vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik (ld. Ptk. 4:175. § (3) bekezdés).

Amennyiben a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülők egyike a felvételi lap aláírásában akadályoztatva van, az általa adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában a másik szülő a felvételi lapot helyette aláírhatja.

(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Tajekoztato_a_felveteli_lapok_alairasarol.pdf)

© 2016-2021 Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium